پذيرش در بخش های بستری

نحوه پذيرش و بستری بيماران در بخش های بستری

پذیرش بیمار از طریق واحد پذیرش بیمارستان انجام می‌شود. بيمار پس از تشکیل پرونده در واحد پذیرش، و تحویل دستبند شناسایی، به بخش مربوطه منتقل شده و بعد از خوشامدگویی و شناسایی بيمار توسط مسئول شيفت و منشي بخش به تخت تعيين شده منتقل می‌شود.


پس از ارائه توضیحات اولیه به بیمار توسط کمک بهیار (شامل قوانین و مقررات داخلی بخش، زنگ احضار پرستار، نمازخانه، تلفن داخلی و ...)، پرستار مسئول، خود را به بيمار معرفی نموده و فرم ارزیابی اولیه را با اخذ شرح حال کامل از بیمار و یا همراهان وی پر می‌كند، داروهاي مصرفی بيمار را سؤال کرده، مدارک مرتبط با بیمار را تحویل گرفته و در فرم مربوطه ثبت می‌نماید.

 

 

 

دی ان ان