ساعات ملاقات

بخش های عمومی
همه روزه از ساعت 14:30 لغایت 16:30

 

بخش CCU
همه روزه از ساعت 15 لغایت 16

 

بخش ICU
همه روزه از ساعت 15:30 لغایت 16 (از راهروی ملاقات)

 

بخش نوزادان و NICU
همه روزه :  ساعت 10 لغایت 11 در شیفت صبح – ساعت 15 لغایت 16 در شیفت عصر  - ساعت 21 لغایت 22 در شیفت شب

 

بخش های خصوصی و VIP
ملاقات در این بخش ها تا ساعت 10 شب آزاد و پس از آن به صورت محدود انجام می شود.

 

توجه:
ورود آقایان به بخش های زنان زایمان و جراحی زنان در ساعات غیرملاقات ممنوع می باشد.

 

 

دی ان ان