ترخيص بیماران

بعد از دستور كتبی پزشك مبنی بر ترخیص بیمار، كليه اوراق پرونده توسط منشی بررسی و تكميل مي‌شود و گزارش پرستاری و فرم آموزش حين ترخيص توسط پرستار نوشته شده و نسخه دارويی، نحوه مصرف داروها، دستورات منزل، زمان مراجعه بعدی و زمان جواب پاتولوژی (در صورت ارسال نمونه از اتاق عمل) همزمان با فرم ترخيص به بيمار ارائه می‌ گردد.


بعد از انجام پروسه ترخيص و تسویه حساب پرونده، با صدور مجوز خروج بیمار از بیمارستان، به بيمار كمك می‌شود كه وسايل شخصی خود را جمع كرده و لباس خود را تعويض نمايد و در صورت نیاز به حمایت، توسط کمک پرستار تا درب خروجی بيمارستان همراهی می‌شود.

 

دی ان ان