شنوایی سنجی

مسئول واحد: خانم انسیه مصلحی مقدم


اختلالات‌ شنوایی‌ عبارت از عدم‌ توانایی‌ شنیدن‌ است که منجر به کاهش شنوایی و یا ناشنوایی فرد می‌شود. زمانی که فرد دچار کاهش شنوایی است‌ می‌تواند با استفاده‌ از سمعک‌ کمبود شنوایی‌ خود را جبران‌ نماید. بنابراین ارزیابی‌ توانایی شنیدن‌ و یافتن محل‌ ضایعه‌ در گوش‌ خارجی‌، میانی‌، داخلی‌ و یا سیستم‌ مرکزی‌ از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود که‌ با انجام آزمایشات‌ مختلف‌ و بکارگیری تجهیزات ‌شنوایی سنجی انجام می‌شود.


در بخش سنجش شنوایی، خدمات تشخیصی و توانبخشی زیر ارائه می‌شود.
•        سنجش شنوايی (اديومتری و تمپانومتری)
•        مشاوره سمعك
•        آزمون‌های الكتروفيزيولوژی شامل  ABR، OAE  و …
•        ارزيابی‌های تعادل

 

شنوایی سنجی نوزادان

غربالگری شنوایی نوزادان تا سه ماهگی و تشخیص کم شنوایی 4-3 ماهگی و درمان آن از 6-4 ماهگی می باشد تا نوادان کم شنوا با تشخیص و درمان به موقع، همانند کودکان شنوا بتوانند صحبت کنند، مدرسه بروند و در آینده زندگی عادی داشته باشند.
غربالگری شنوایی نوزادان تازه متولد شده در بیمارستان قدس در تخت نوزاد و در کنار مادر انجام می شود (base hospital) این امر در معدود مراکزی در سطح کشور بر بالین مادر صورت می پذیرد.

 

دی ان ان