اورژانس

رئیس بخش: آقای دکتر مسعود اسدی
مامای مسئول بخش: خانم مریم منصوری


یکی از بخشهای کلیدی در ارایه خدمات تشخیصی درمانی حیاتی به بیماران اورژانسی می باشد. این بخش بطور شبانه روزی در رشته های تخصصی مختلف فعالیت دارد.


بخش اورژانس بیمارستان دارای چهار واحد زیر می باشد.
1. تریاژ (طبقه بندی بیماران با توجه به فعالیت آنان و تشخیص درجه اورژانسی بودن بیمار)
2. مراجعین سرپایی و بستری اورژانس
3. اتاق عمل سرپایی
4. اتاق CPR


در این بخش پزشک عمومی به صورت شبانه روزی مقیم بوده و ویزیت بیماران در اسرع وقت صورت می پذیرد و در صورت نیاز به اخذ مشاوره، به صورت تلفنی با متخصصین آنکال هماهنگ می گردد.


بخش اورژانس شامل 7 تخت فعال می باشد. کلیه تخت های این بخش مجهز به سیستم مانیتورینگ قلبی می باشد.

 

 

دی ان ان